یادگیری فرایند چند مرحله ای است که طی آن مفاهیم یک موضوع را درک میکنیم. یادگیری شامل جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات پیرامون یک موضوع است. یادگیری برای کنکور تنها با خواندن به طور تصادفی به دست نمی آید. یادگیری قاعده و قانون ، ترتیب و سبک دارد لازم است آن ها را بشناسیم تا بتوانیم بهتر از آنها استفاده کنیم. 

انواع سبک های یادگیری

هر فردی برای یادگرفتن از سبکی خاص یا تلفیقی از چند سبک استفاده می کند. ما هم باید بدانیم سبک یادگیری ما کدام است. بر این اساس افرادی که:

سبک دیداری دارند مطالب را بیشتر از طریق نمودار، شکل و عمدتا از راه خواندن یاد می گیرند.

سبک شنیداری دارند، اطلاعات و نکات مطالب را بیش تر از طریق شنیدن به دست می آوردند.

سبک متوالی دارند، مطالب را در چند مرحله و به طور تدریجی و پلکانی می آموزند.

سبک انفرادی دارند، تمایلی به کار گروهی ندارند، آن ها دوست دارند به طور انفرادی درس بخوانند.

سبک فعال دارند، مطالب را بیش تر از طریق بحث با دیگران و به صورت گروهی یاد می گیرند.

سبک شهودی دارند، مطالب را از طریق تحلیل و کشف رابطه ی بین موضوعات درسی می آموزند.

سبک تصادفی دارند، یادگیری آن ها نظم و ترتیب خاصی ندارد.

این ها مهمترین سبک های یادگیری هستند.


احمد بهرامی هستم.دانشجوی دارو سازی شهید بهشتی و دستیار مشاور استاد گلی