تغییرات منابع کنکور ۹۶

Arrow indicating lane change Free Photo


حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی


تغییرات کتب درسی هر سال رخ میدهند اما این تغییرات معمولا محتویات کنکور را زیر و رو نمیکند،در ذیل تغییرات کتب درسی را برای کنکور ۹۶ مشاهده میکنید


ریاضی: بدون تغییرات

ادبیات: بدون تغییر

دین و زندگی : بدون تغییر

زبان : بدون تغییر

عربی: تغییر جزئی در عربی اول دبیرستان

شیمی : بدون هیچ تغییری

فیزیک ۱ : تغییرات کلی

فیزیک ۲: تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

فیزیک ۳ : تغییرات خیلی کم

فیزیک پیش: بدون تغییر

زیست دوم: تغییر جزئی

زیست سوم : تغییر جزئی

زیست پیش: تغییرات نسبتا جزئی


به ادامه مطلب مراجعه کنید


اما تشریح این تغییرات:

فیزیک ۱:

حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ۵ از کتاب قبلی
اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ۴
تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ۲ در صفحه ۵
تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ۶
اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱-۹ به صفحه ۶
تغییر تمرین ۲ در صفحه ۷
اضافه شدن مثال شماره ۵ و تمرین شماره ۳ به صفحه ۸
تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ۹
اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
تغییر تمرین ۴ صفحه ۱۰
اضافه شدن دو مثال به صفحه ۱۰
تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ۱۱
اضافه شدن یک آزمایش کنید به صفحه ۱۱
اضافه شدن مثال ۸ و فعالیت ۲
تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ۱۲
اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ۱۳
تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ۱۳
اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ۱۴
تغییر توضیح انرژی برقی آبی در صفحه ۱۸
تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ۱۹
اضافه شدن زندگی نامه شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ۲۱
تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ تا ۲۶
فصل ۲:

اضافه شدن شکل های ۲-۱ و ۲-۲ به صفحه ۲۸
اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس
حذف ساخت دماسنج
اضافه شدن شکل ۲-۳ و فعالیت ۲ در صفحه ۳۰
تغییر پاسخ دهید ۱ و اضافه شدن مورد ب در صفحه ۳۰
اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی صفحه ۳۱
اضافه شدن پاسخ دهید ۲ و فعالیت ۳ و آزمایش کنید ۲ در صفحه ۳۲
اضافه شدن زندگی نامه ابن شاطر
تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ۳۴
اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ۳۵
اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ صفحه ۳۶
تغییر توضیحات گرمای ویژه صفحه ۳۸
تغییر فناوری و کاربرد صفحه ۳۶
تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ۴۰
اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۴۱
تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو
فصل ۳:

تغییرات بسیار چشم گیر نسبت به کتاب قبل (ختما این بخش مطالعه شود)
فصل ۴:

تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ۷۸
اضافه شدن شکل ۴-۱ و ۴-۳ در صفحه ۷۸
اضافه شدن توضیحاتی به متن صفحه ۷۹
اضافه شدن زندگی نامه ابن سنان
تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴-۹ صفحه ۸۳
اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ۸۴
اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه تخت و کاملتر شدن آن در صفحه ۸۴
اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۸۵
تغییر توضیح کانون آینه مقعر صفحه ۸۶
تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه مقعر صفحه ۸۷
اضافه شدن فعالیت ۸ صفحه ۸۷
تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ۸۸
اضافه شدن فعالیت ۹ به صفحه ۹۰
اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ۹۱
تغییر توضیح آینه محدب
تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب
اضافه شدن فعالیت های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و مثال ۱ در صفحه های ۹۲ تا ۹۴
اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ۹۴
اضافه شدن مثال ۲ و ۳ و تمرین ۱ به صفحه ۹۵
اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ۹۶
تغییر مثال ۵ و ۶ صفحه ۹۷
اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ۹۸
اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ۹۹
اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ۱۰۰
تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۵
فصل ۵:

تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ۱۰۸
اضافه شدن زندگی نامه اسنل
اضافه شدن قانون اسنل
اضافه شدن تمرین ۱ به صفحه ۱۱۱
اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ۱۱۲
اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ۱۱۳
زندگی نامه ابن هیثم
تغییر جدول ضریب شکست مواد
تغییر توضیح زاویه حد
اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ۱۱۶
اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ۱۱۷
تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در صفحه ۱۱۹
اضافه شدن توضیح طیف نور سفید
اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ۱۲۲
اضافه شدن تمرین ۲ و فعالیت ۸ در صفحه ۱۲۲
تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا
تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ۱۲۴
اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ۱۲۵
اضافه شدن زندگی نامه ابن سهل
اضافه شدن فعالیت ۱۰ صفحه ۱۲۸
اضافه شدن فعالیت ۱۱ صفحه ۱۳۰
اضافه شدن معادله عدسی ها صفحه ۱۳۰
اضافه شدن آزمایش کنید ۹ صفحه ۱۳۱
اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ۱۳۲
تغییر مثال ۹ در صفحه ۱۳۳
اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ۱۳۵
اضافه شدن سه خط به متن درسی در صفحه ۱۴۰
تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۵
فیزیک ۲:

اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله صفحه ۲
اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
اضافه شدن تمرین ۴-۳ در صفحه ۶۵
تغییرات کامل فصل ۵
تغیرات جزئی فصل ۶
فیزیک ۳:

اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ۱۵۲
توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ۱۵۸
تغییر سوالات در مسائل صفحه ۱۶۸
اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹
عربی ۱:

تغیرات تنها در یادآوری قواعد دوران راهنمایی می باشد

زیست دوم:

تغییر حزئی در تصویر ماهی صفحه ۱۱۴

زیست سوم:

حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

زیست پیش:

تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خطر آخر صفحه ۹

تبدیل ژن به DNA در خط اول صفحه ۳۰

تغییر در مورد ۵ شکل صفجه ۱۶

تغییر مختصر در توضیح شکل صفحه ۲۴

تغییر مختصر در جمله ۴ تا مانده به آخر صفجه

اضافه شدن یک جمله به خط پنجم از صفجه ۱۱۸

تبدیل کلمه هرگز به معمولا در خط بالای بیشتر بدانید صفحه ۱۱۸

اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ۱۲۱

اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی صفحه ۱۸۹

نظرات (۱۳)

 1. سلام آقای گلی..شما که میگین بین زوج درس ها درس سخت تر رو انتخاب کنیم مثلا برای من فیزیک 1.2 سخت تره ولی میترسم تا عید فراموش بشن چه کنم؟؟؟؟؟؟؟
  • پاسخ:

   سلام

   برای همه درسا این حالت پیش میاد
 2.  سلام اقای گلی ممنون بابت  همه چیز من تیرامسال کتاب گاج پایه روخریدم چاپ ۹۴ حالابایددوباره بخرم؟ اخه خیلی کتاب خریدم واجبه بخرم
  • پاسخ:

   سلام نیازی به تغییر نیست
 3. من برافیزیک پایه که دیگه شامل فیزیک1هم میشه گاج نقره ایی چاپ 94رو دارم.بایدبرم جدیدشوبگیرم؟؟؟؟؟؟؟بخدا دیگه یه قرون هم ندارم
  • پاسخ:

   سلام قابل استفادس نیازی به تغییر نیست
 4. سلام آقای گلی
  من به توصیه شما برای ارزون شدن کتابام معمولا چاپ های ۹۴ و ۹۳ اونا رو گرفتم.آیا برای هیچ کدوم نیاز به کتاب تازه هست؟
  البته توی بعضی از کتاب های چاپ قدیم حفظیاتش با کتاب های اصلی من در تناقضه!
  خدا خیرتون بده که واسطه خیر خدا هستید.
  • پاسخ:

   سلام نیازی نیست
 5. سلام اقای گلی 
  من ازموزن گاج ثبت نام کردم 
  برنامه راهبردی گاج اصلا خوب نیست 
  بنظرتون با کلاس برم جلو 
  یا برنامه راهبردی کانون استفاده کنم
  • پاسخ:

   سلام نمیشه در یک آزمونی شرکت کرد بعد با بودجه بندی آزمون دیگه رفت
 6. سلام استاد
  تغییرات بیشتر از این هست....اگه بررسی کنید تغییرات زیاده...الان اگه پی دی اف سالهای مربوطه رو چک کنید باهم میبیند

  مثلا شیمی پیش و فیزیک پیش تغییرات داشته برای کنکور 96 ولی اینجا اصلا قید نشده در حالی که تغییرات زیاد و مهم هستن....من چون خیلی وقت پیش خودم بررسی کردم همشو میدونم.


 7. سلام استاد خسته نباشید
  من فارغ التحصیلم،حالا از کجا کتب تغییر یافته رو تهیه کنیم.ممنون
  • پاسخ:

   سلام فقط نگاه کن به تغییرات سال چهارم
 8. سلام و خسته نباشید خدمت إستاد گلی ، ببخشید من کتاب تست زیست سال دومم چاپ سال ٩٣ هست ، آیا امکان استفاده از اون 
  هست یا باید برم چاپ جدید رو بگیرم؟
  • پاسخ:

   سلام بهتره عوض بشه
 9. سلام استاد
   من دارم فاگوزیست میخونم اما چون حجمش زیاده ب ازمون قلمچی نمیرسم..چیکارکنم؟فاگو روادامه بدم؟یا چجوری باهاش ب ازمون قلمچی برسم ؟!
  • پاسخ:

   سلام بهتره منبع کم حجم تر بخونی تا برسی
 10. بببخشید استاد سلام دوباره
  ب نظرتون الگو بگیرم یا ن همین فاگو خوبه ولی مثلا جاهایی ک ترکیبی و ایناس زیاد نخونم ؟!از بین این دوتا کتاب کدومشون بهتره؟!
  • پاسخ:

   سلام

   هر دو کتاب خوبن اما در کنار درسنامه خوب تست هم نیاز است
 11. سلام استاد ....کتابای وزارتی امسال ما کلا چاپ 94 هستن ...به نظرتون باید چی کار کنیم ....ظاهرا کلا تو شهرمون این کتابا پخش شده و چاپ 95 نداریم ....چهارم تجربی از شهر سنندج
  • پاسخ:

   سلام به مسئول مربوطه اطلاع بدهید
 12. سلام استاد 
  من در درس فیزیک خیلی ضعیف هستم به نظر شما از 
  جامع کاج...مبتکران(شهریاری)...و فار 
  از کدومشون استفاده کنم???
  • پاسخ:

   سلام شهریاری بهتره بین این سه تا
 13. سلام تروخدا خواهش میکنم زودتر جوابمو بدین من کنکورسال ۹۲شرکت کردم رشته ی انسانی هستم چاپ کتابام با چاپای جدید ۴سال فرق داره ایا باید همه ی کتابامو عوض کنم؟؟ 

  • پاسخ:

   سلام

   تفاوتی نکردن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
< <

تصویر ثابت