جزوه ریاضیات استاد عبدالرضا منتظری

( معادلات - ب.م.م - ک.م.م - اتحادها - قدرمطلق - اعداد گنگ و گویا - بسط - تابع - ... )

مناسب برای هر چهارسال مقطع دبیرستان

منبع: konkurist.com