کتاب ذیل به بررسی استراتژی های مختلف مطالعه میپردازد! و مولفه های مختلف را بررسی میکند! مطالعه این کتاب رو به شما دوستان عزیز توصیه میکنم!


اگر وقت زیادی برای مطالعه ندارید از سر فصل های کتاب بهره ببرید!
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مولفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران انجام شده است. این پژوهش به روش همبستگی انجام شد و جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بودند. حجم نمونه بر اساس حجم جامعه 386 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. مولفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده استراتژی های مطالعه و یادگیری (LASSI) اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه سه مولفه اصلی مهارت، اشتیاق و خودنظم دهی با پیشرفت تحصیلی (معدل کل ترم دانشجویان) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که هر سه مولفه اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه ای معنی دار داشتند، مقایسه مولفه های اصلی استراتژی های مطالعه و یادگیری در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوتی معنی دار را نشان داد و همچنین نیمرخ استراتژی های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با جدول نمونه هنجاری دانشجویان آمریکایی تفاوت های شایان توجهی داشت


پی نوشت!: به دلیل مشغله درسی این روز ها اصلا وقت نمیکنم محتوا تولید کنم! تولید محتوایی که به مزاجِ مخاطب خوش بیاید بسیار سخت است! اگر چه همیشه ملاکِ من کیفیت بوده و نه کمیت!


در حالِ حاضر! ملاکِ بازدید وب سایت های ما به رنگ و لعابِ تبلیغات و جنسیت نویسنده بستگی دارد! و این یعنی عمقِ فاجعه!


اما برنامه ما در آینده تولید مجموعه استراتژِی های مطالعه در چندین پکیج هستش! و جامعه هدف و مخاطبِ ما همه هستند! حتی مدیرانِ محترم شرکت ها!


نوشتن از برنامه های آینده بسیار سخت است! چون معلوم نیست فردا چه اتفاقی می افتد! اما اگر به قولِ دوستان مذهبی خدا خواست! در سالِ آینده استارت تولید مجموعه استراتژی مطالعه کلید میخوره! در طول این یک سال با ارائه محتوای رایگان و احیانا تدریس خصوصی در خدمتتون هستیم!


جامعه هدفِ ما تمام جامعه! و محیط تلیغاتِ ما در اکثر محیط های اجتماعی + روزنامه و مجلات هستش


موفق و موید باشید