حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

در دیدگاه سنتی دفتر برنامه ریزی جایی برای ثبت گزارش های روزانه شماست،اما این دیدگاه قدیمی شده است،امروزه دفتر برنامه ریزی یعنی هدفگذاری برای بهتر شدن نه صرفا یاد داشت آن کاری که انجام دادیم

شما میتوانید با یک دفتر ساده یک دفتر برنامه ریزی فوق العاده برای خود بسازید و در کنار آن با استفاده مستمر از محتواهای مشاوره تحصیلی موفقیت خود را تضمین کنید،برای این کار فقط نیاز به یک دفترچه یاد داشت کوچک دارید تا فعالیت های خود را ثبت کنید و مهم تر از همه هدفگذاری خود را انجام بدهید،هر هفته ما ۷ روز و هر ماه ما تقریبا ۴ هفته است،تنها کاری که باید بکنید این است که نگاهی بیندازید به کسی که هستید و سطحی که دارید و کسی که دوست دارید باشید و سطحی که دوست دارید به آن برسید و میان آن چیزی که هستید و میان آن چیزی که میخواهید باشید یک پل بسازید، گزارش امروز خود را بررسی کنید و کمی فکر کنید به اینکه میخواهید به چه کسی تبدیل بشوید؟ ایده آل خود را در انتهای این ماه بنویسید،سپس حساب کتاب کنید که برای رسیدن به آن سطح ایده آل هر روز چقدر باید پیشرفت داشته باشید؟ و آن پیشرفت را هر روز در کار خود ارائه دهید