تعریف ساده تمرکز
:

تمرکز اصل اول هر پیشرفتی هست، تمرکز یعنی  تعداد زیادی از کارها را با اولویت و دونه به دونه انجام دادن، شاخه های زیادی را نپرید، روی یک شاخه تمرکز کنید ،درست کار کردن بهتر از زیاد کار کردن است، درست مطالعه کردن هدفتان باشد.

 

نکات آموزشی برای تمرکزویادگیری بهتر

۱- باتمام وجود نیت کنید تمرکزکردن شرط اول خوب فهمیدن است.

۲-داشتن سرعت حین مطالعه یکی ازواجبات خواندن بادرک بالا است.

۳-عدم مکث چشم (جمله جمله دیدن تمرکز را زیاد می کند مغزکلمه کلمه خواندن رادوست ندارد).

 

افزایش تمرکز

به حداقل رساندن عوامل حواس پرت کننده را افزایش تمرکز گوییم ، کتاب جلوی ما باشد و لب هایمان تکان بخورد چه معنایی دارد؟ میتوان گفت شما کتاب میخوانی ولی نمیتوان گفت شما آن کتاب را میفهمید یا نه ، پس کتاب جلوی ما باشد و لب خوانی کنیم به معنی تمرکز و مطالعه نیست، تمرکز و مطالعه یعنی با هوشیاری و آگاهی یاد گرفتن ، دنبال چگونه خواندن باشیم نه زیاد خواندن.

استفاده از کرونومتر واقعیت تایم مفید شمارا آشکار می کند، لحظه ای که تمرکز دارید فقط تایم مطالعه محسوب می شود، هیچ وقت بدون کرونومتر کتاب را باز نکنید.

راز تمرکز سرعت است

اگر موقع مطالعه احساس کردید تمرکز کافی ندارید کافیه یه مقدار سرعت مطالعه خود را بیشتر کنید، از راهنما استفاده کنید (انگشت یا خودکار ) به شدت در تمرکز شما تاثیر خواهد گذاشت.

 

تمرکز حواس در مطالعه

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ، از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ ، وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه و دﻫﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،  ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ.

اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪﻫای ﺑسیا ری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋنوان ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﻛﻨﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮده اﻧﺪ.

برای رسیدن به اهداف خود، آنها را اولویت بندی کنید و در یک زمان چند هدف نداشته باشید، چون در این صورت قدرت تمرکز خود را از دست می دهید و دیرتر به آرزوهایتان می رسید.

 

 

دارکوب، قهرمان تمرکز

آیا تا به حال دارکوب را دیده اید! این پرنده نسبتاً کوچک چنان سوراخ های عمیقی در بعضی از درختان ایجاد می کند که اگر شما بخواهید مانند آن را با ابزار ابتدائی آغاز کنید کار بسیار سختی خواهد بود، حال آن که نیروی بدنی شما کجا، قدرت و جثه دارکوب کجا؟

دارکوب را فراموش نکنید، این الگویی مناسب برای پیدا کردن راه های ورود به مسأله است، دارکوب یک بار همیشه به نقطه مورد نظر نوک نمی زند، بلکه مدام نوک می زند و حرکت تدریجی دارد.

هر جهشی به جلو، هر پیروزی تازه ای، تولدی نو است و هر تولد همراه رنج و سختی است.

 

برای موفق شدن باید سه اصل اساسی را رعایت کنید:

یک در کارتان تمرکز داشته باشید.

دو در کارتان تمرکز داشته باشید.

سه در کارتان تمرکز داشته باشید.

 

 

فاطمه احمدی، مشاور و روانشناس بالینی


به زودی با یک سمینار فوق العاده در شهر تهران پذیرای شما داوطلبان کنکور 97 خواهیم بود