دومین گرد همایی استارت از صفر برای موفقیت در کنکور در پردیس علم و فناوری خیابان نوفل لوشاتو روبروی سفارت روسیه برگزار گردید،به زودی از همینجا میتوانید فایل صوتی این همایش ارزشمند و معارفه دوره 20 الماس همراه با مشاوره رایگان را از همینجا دریافت کنید